Matematik, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode, og tager udgangspunkt i det du har lært i matematik B.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller.
Du får fx undervisning inden for emneområderne:

– binomialfordeling og normalfordeling, konfidensintervaller, hypotesetest i binomialfordelingen 

– definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner, regnereglerne for differentiation, samt differentiation af sammensat funktion

– vektorer i to dimensioner givet ved koordinatsæt, herunder skalarprodukt, determinant, projektion, vinkler, areal, linje, cirkel, skæringer og afstandsberegninger

– vektorfunktioner, grafisk forløb af banekurver, herunder tangentbestemmelse, samt anvendelser af vektorfunktioner

– funktioner af to variable, partielle afledede og grafisk forløb, herunder niveaukurver

– stamfunktion for de elementære funktioner, ubestemte og bestemte integraler, sammenhængen mellem areal og stamfunktion, regneregler for integration, anvendelser af integraler

– lineære og separable differentialligninger af første orden, herunder den logistiske differentialligning, kvalitativ analyse af differentialligninger samt opstilling af simple differentialligninger

– principielle egenskaber ved matematiske modeller, matematisk modellering, herunder anvendelse af nogle af ovennævnte funktionstyper og kombinationer heraf, samt modellering med anvendelse af afledet funktion.


 Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.


I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.


Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.


Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler (dog med brug af formelsamling) og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der 5 timer.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en række spørgsmål, der offentliggøres i god tid inden eksamen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.