Matematik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser og at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog. Undervisningen tager udgangspunkt i det du har lært i matematik C.


Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

- potensbegreb og ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder.

– analytisk beskrivelse af linjer og cirkler, opstilling og løsning af plangeometriske problemer, herunder vinkel, skæring og afstand

– simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer, samt anvendelse af lineær, eksponentiel, potens og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtning og residualplot

– kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordeling, konfidensinterval og hypotesetest i binomialfordelingen

–karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner

– grafisk håndtering af simple trigonometriske funktioner og deres egenskaber i et matematisk værktøjsprogram

– definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion

– monotoniforhold, ekstrema og optimering og sammenhængen mellem disse begreber og begrebet differentialkvotient

– principielle egenskaber ved matematiske modeller.


Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen:
Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer.

Under første del af prøven må der kun anvendes en formelsamling, og denne varer i 90 min. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er todelt i en gruppedelprøve og en individuel prøve.

Gruppedelprøven varer i 120 min og består af opgaveregning i små grupper.

Den individuelle prøve sker på grundlag af en række spørgsmål, der offentliggøres i god tid inden eksamen. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med en forberedelsestid på ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.