Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræsonnementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at løse geometriske problemer.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:
- overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder

– procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel

– forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram

– simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel og potens-regression, herunder residualplot

– kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk sandsynlighedsfelt

– funktionsbegrebet, karakteristiske egenskaber ved lineære, eksponential- og potens-funktioner samt deres grafiske forløb

– grafisk bestemmelse af tangent samt monotoniintervaller og ekstrema for funktioner defineret på begrænsede intervaller

– principielle egenskaber ved matematiske modeller, simpel matematisk modellering med anvendelse af nogle af de ovennævnte funktionstyper og kombinationer heraf.


Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, klasseundervisning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr i betydeligt omfang, bl.a. til lærebog, beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve er todelt og varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet.

I første del, der varer 1 time, må kun en formelsamling benyttes. I anden del må alle hjælpemidler benyttes, bortset fra kommunikation med omverdenen.

Også den mundtlige prøve er todelt og sker på grundlag af overordnede spørgsmål med konkrete delspørgsmål. I første del arbejdes der i grupper med brug af matematisk IT-værktøj. Anden del er individuel. Der præsenterer du dit svar på det trukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Første del af eksamen varer ca. 90 minutter, og anden del ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.