Mediefag, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I Mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

På det teoretiske niveau får du undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i teori, principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.

Med udgangspunkt i film, serier og andre medieformater, som ses og behandles i undervisningstiden lærer du at gøre rede for, analysere og diskutere medieproduktioner på et fagligt kvalificeret niveau.

Herunder vil der være fokus på grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold, men også kendskab til centrale genrer og programtyper, og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion.

Som et dannelsesfag giver Mediefag dig også et fundament for at forholde dig reflekteret og kritisk til en samfundsmæssig virkelighed, der i stadig større grad påvirkes og formes af medier og medieproduktioner på forskellige niveauer.

På det praktiske plan, som udgør ca. halvdelen af undervisningen, lærer du at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I gruppevis lærer at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører at fastlægge faserne i arbejdet, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.

Endelig lærer du at forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Generelt må man sige, at Mediefag også er et dannelsesfag, der giver dig et fundament for at forholde dig reflekteret og kritisk til en samfundsmæssig virkelighed, der i stadig større grad påvirkes og formes af medier og medieproduktioner på forskellige niveauer, men også gør dig selv i stand til at bruge audiovisuelle medier som udtryksform i kommunikationen med dine omgivelser.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med at der laves en medieproduktion – den såkaldte eksamensproduktion – som indgår som grundlaget for den ene del af den endelige eksamen i faget.

It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof.

Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 10 minutter pr. eksaminand. På Horsens HF & VUC har vi besluttet af denne del af eksamen som udgangspunkt foregår som en gruppeeksamen. Denne del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor I redegør for, forklarer og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet.

Til prøven i det teoretisk-analytiske stof, som er individuel, er der en forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Grundlaget for denne del af eksamen er et såkaldt eksamenscitat, som er et eller flere klip (maksimalt 4 minutters klip) fra en ukendt medieproduktion inden for et af de teoretiske emner, som I har arbejdet med i undervisningstiden. Du trækker eksamenscitatet sammen med et eksamensspørgsmål, som også indeholder alle relevante oplysninger om klippet.

 Eksaminationstiden for denne, individuelle del eksaminationen er ca. 30 minutter (med votering).

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.